ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Begrippen

De organisatie: MUSCULI Fysiotherapie en Personal training.
Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van MUSCULI Fysiotherapie en Personal training waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen bij MUSCULI.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij MUSCULI Fysiotherapie en Personal training voor het deelnemen van Personal Trainingslessen. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van MUSCULI Fysiotherapie en Personal training geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien MUSCULI Fysiotherapie en Personal training het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen dient de klant dit te doen.

Artikel 3 Intakeprocedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het algemene voorwaarden formulier dient ondertekend aan MUSCULI Fysiotherapie en Personal training te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende u persoonsgegevens dient u per omgaande aan MUSCULI Fysiotherapie en Personal training door te geven.

Artikel 4 Tijdstip en plaats

Bij bevestiging van de inschrijving zal MUSCULI Fysiotherapie en Personal training meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is MUSCULI Fysiotherapie en Personal training bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 24 uur voordat de training begint bekend te worden gemaakt, dit geldt zowel voor MUSCULI Fysiotherapie en Personal training als ook de klant. Een trainingssessie met een van onze personal trainers vindt minimaal een keer per week plaats. Mocht u verhindert zijn dan kunt u (mits 24 uur van te voren aangegeven) de trainingssessie inhalen tot 2 weken na de gemiste sessie.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

Op MUSCULI Fysiotherapie en Personal training rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud van de trainingssessie zal worden bepaald door een opgesteld trainingsschema. MUSCULI Fysiotherapie en Personal training voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat MUSCULI Fysiotherapie en Personal training niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Voor elke door MUSCULI Fysiotherapie en Personal training aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. MUSCULI Fysiotherapie en Personal training kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. MUSCULI Fysiotherapie en Personal training is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. MUSCULI Fysiotherapie en Personal training is niet aansprakelijk wanneer bij MUSCULI Fysiotherapie en Personal training, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. MUSCULI Fysiotherapie en Personal training is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgden van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schade actie tegen MUSCULI Fysiotherapie en Personal training wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van uitvoering van diensten die MUSCULI Fysiotherapie en Personal training aanbiedt. MUSCULI Fysiotherapie en Personal training is wel aansprakelijk wanneer MUSCULI Fysiotherapie en Personal training op enigerlei wijze schade lijdt en deze te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze klant. De klant dient MUSCULI Fysiotherapie en Personal training te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7 Lidmaatschap

Een lidmaatschap bij MUSCULI Fysiotherapie en Personal training gaat in na mondeling akkoord en heeft een minimale duur van één maand. Een overeenkomst tussen MUSCULI Fysiotherapie en Personal training en een lid wordt na ommekomst van de termijn van één maand stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. MUSCULI Fysiotherapie en Personal training biedt lidmaatschappen die kunnen worden uitgebreid met aanvullingen zoals een voedingsplan en coaching. Alle lidmaatschappen bij MUSCULI Fysiotherapie en Personal training dienen de eerste keer te worden voldaan middels iDeal. Opvolgende maanden zullen worden geïncasseerd middels automatische incasso. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of een storno om welke reden dan ook, krijgt het Lid maximaal twee weken vanaf de dagtekening van de eerste betalingsherinnering de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het Lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van het Lid. MUSCULI Fysiotherapie en Personal training behoudt het recht om het Lid te weigeren zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. MUSCULI Fysiotherapie en Personal training behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven van lidmaatschappen en aanvullingen zoals voedingsplan en coaching te indexeren/wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Indien een prijswijziging plaatsvindt, dan heeft het MUSCULI Fysiotherapie en Personal training Lid het recht om de overeenkomst binnen 1 maand na de bekendmaking te ontbinden.

Artikel 8 Ontbinding

MUSCULI Fysiotherapie en Personal training is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 15 kilometer van Almere. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan MUSCULI Fysiotherapie en Personal training. De overeenkomst tussen MUSCULI Fysiotherapie en Personal training en het Lid kunnen maandelijks worden beëindigd. Indien het lid 16 dagen voor eind van de maand zijn lidmaatschap beëindigd zal het lidmaatschap doorlopen tot einde van die maand. Indien het lid niet eerder dan 16 dagen voor het einde van de maand zijn lidmaatschap beëindigd dan zal deze nog een maand na beëindiging doorlopen.

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden

Bij de overeenkomst van klant en MUSCULI Fysiotherapie en Personal training zal MUSCULI Fysiotherapie en Personal training meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is MUSCULI Fysiotherapie en Personal training gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan MUSCULI Fysiotherapie en Personal training te voldoen. Indien MUSCULI Fysiotherapie en Personal training over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag MUSCULI Fysiotherapie en Personal trainingeen bedrag van 4,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van MUSCULI Fysiotherapie en Personal training is het BTW 6%-tarief van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is MUSCULI Fysiotherapie en Personal training gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

Artikel 10 Ziekmelding

Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan MUSCULI Fysiotherapie en Personal training. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal 6 maanden worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

Artikel 11 Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. MUSCULI Fysiotherapie en Personal training is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de Personal Trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is. Vakanties van de personal trainer worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de personal trainer op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week voorruit geschoven.

Artikel 12 Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met MUSCULI Fysiotherapie en Personal training aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan MUSCULI Fysiotherapie en Personal training

Artikel 13 Vertrouwelijkheid

MUSCULI Fysiotherapie en Personal training is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van MUSCULI Fysiotherapie en Personal training. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 14 Intellectueel eigendom

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door MUSCULI Fysiotherapie en Personal training voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van MUSCULI Fysiotherapie en Personal training. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van MUSCULI Fysiotherapie en Personal training. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van MUSCULI Fysiotherapie en Personal training zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door MUSCULI Fysiotherapie en Personal training ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door MUSCULI Fysiotherapie en Personal training zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

Artikel 15 Geschillen

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot MUSCULI Fysiotherapie en Personal training. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar MUSCULI Fysiotherapie en Personal training is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.

CONTACT


Locatie:
MUSCULI Almere
Nnbstraat 1
1234 AB Almere

info@musculialmere.nl
06-13702054

BLOG